Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Flödesreglering

ACO Protector - Miljöfarliga vätskor

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hamnar
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder

Säkerhetssystem för uppsamling av vattenförorenande vätskor

Anläggningar för att lagra, fylla på, lasta, framställa eller behandla vatten-förorenande vätskor såsom syror, oljor o.dyl måste vara så beskaffade att en förorening inte släpps ut till vattendrag eller kommunalt avlopp.

Man måste kunna garantera att en eventuellt utflödande vätska utan förluster kan fångas upp i säkerhetsschakt eller behållare.

ACO PROTECTOR säkerhetssystem motsvarer de ställda kraven på sådant omhändertagande.

Kontakta oss för mer information.

ACO Protector är utrustad med:

 • Betongunderdel med inre ytskydd av PE-HD
 • Inre rörledning med provtagningsrör
 • Avstängningsventil med drivenhet
 • Nivågivare och vätskegivare
 • Styrskåp
 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals Ø 1000/600
 • Anslutningförventilation
 • Lyftöglor
 • Behållare med polyuretanskum för skumning av betongfogar
 • MIRI PBM (3-100 l/s) provtagningsbrunn
 • MIRI Vent avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad.
 • Betäckning ACO ATLAS 800
 • MIRI HOOK öppningsredskap för betäckningar
 • Strömbrytare för automatisk betjäning och för att öppna/stänga avstängnings- ventilen manuellt eller elektriskt
 • Ytskikt av epoxiharts
 • Ytskikt av epoxid-laminat-bas
 • Handmanövrerad ventil
 • Pneumatikmanövrerad ventil
 • Rörledning och armatur för andra anslutningsdimensioner
 • Andra uppsamlingsvolymer